بیت-کوین---کیان-پترولیوم.jpg1
24
شهریور

اولین معامله تجاري ایران با ارز دیجیتال بیت کوین انجام شد

مدیریــت شــرکت کیــان پترولیــوم بــه شــماره ثبـت 17727 در مـورد اولیـن معاملـه در کشـور ایـران بـا اسـتفاده از ارز دیجیتـال  بیت کوین در صنعـت نفـت،گازوپتروشـیمي گفـت: ازمـدتهـا قبـل بـه...

ادامه مطلب