اولین معامله تجاری ایران با ارز دیجیتال بیت کوین انجام شد

بیت-کوین---کیان-پترولیوم.jpg1
بیت-کوین—کیان-پترولیوم.jpg1

مدیریــت شــرکت کیــان پترولیــوم بــه شــماره ثبـت ۱۷۷۲۷

در مـورد اولیـن معاملـه در کشـور ایـران بـا اسـتفاده از ارز دیجیتـال  بیت کوین در صنعـت نفـت،گازوپتروشـیمی گفـت:

ازمـدتهـا قبـل بـه دنبـال اسـتفاده از ارز دیجیتـال بیت کوین در معامـلات تجـاری صنعـت نفـت بـودم.

بـه گـزارش نسـیم یزد،«معیـن دانشـیان»اظهار کـرد:

طبـق مـاده ۲ قانـون مجـازات عمومی،هـر فعـل یـا تـرک فعـل کـه مطابـق قانـون قابـل مجـازات یـا مسـتلزم اقدامـات تامینـی یـا تربیتـی باشـد جـرم محسـوب اسـت و هیـچ امـری را نمـی تـوان جـرم دانســت مگــر آنکــه بــه موجــب قانــون بــرای آن مجـازات یـا اقدامـات تامینـی یـا تربیتـی تعییـن شـده باشــد جــرم محســوب میشــود.

وی افـزود: بنابرایـن بـه دلیـل عـدم وجـود مجـازات بـرای خریـد و فـروش ارزهـای دیجیتـال یـا نگهداری بیـت کویـن نمیتـوان ایـن اعمـال را جـرم دانسـت

در نهایـت بـا مجـاز شـناخته شـدن اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال از سـوی مجلـس شـورای اسلـامی و دولت، شـرکت کیـان پترولیـوم مفتخـر اسـت اعلـام کند، بـه عنـوان اولیـن شـرکت ایرانـی خصوصـی در صنعـت نفـت،گاز و پتروشـیمی،با هـدف تبدیـل شـدن به یک شـرکت توانمنـد و خودسـاخته در راسـتای سیاسـت اقتصـاد مقاومتـی نسـبت بـه اولیـن معاملـه تجـاری ایـران بـا ارزدیجیتـال بیـت کویـن مبـادرت نمـوده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت کیـان پترولیـوم تصریـح کـرد:

با انجـام شـدن ایـن معامله بسـتر اسـتفاده بیشـتر از این تکنولـوژی در آینـده بـرای تسـهیل معاملـات تجاری اللخصـوص بـا عنایـت بـه مزیـت نسـبی ایـران در حـوزه صنعـت نفـت و پتروشـیمی فراهـم خواهد شـد.

دانشـیان در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه ایـن شـرکت نســبت بــه اولیــن معاملــه تجــاری پارافیــن مایــع رنگبــری شــده گریــد صنعتــی در ایــران مبــادرت نمـوده و درحـال بسترسـازی جهـت انجـام دومیـن معاملـه تجـاری بـا اسـتفاده از بیـت کویـن بـا همتای خارجـی خـود اسـت،

گفـت:امیداسـت بـا حمایـت دولـت محتـرم بتوانیـم در راسـتای اقتصـاد مقاومتی با راهـکار ارزهـای دیجیتـال اقدامـی نویـن در خصـوص دور زدن تحریــم هــای علیــه کشــور عزیزمــان و کارآفرینــی در حــوزه نفــت و پتروشــیمی برداشــته باشیم.

بررسی روش‌های پرداخت بیت کوین در تجارت و بازرگانی بین‌الملل

در معاملات تجاری بین‌المللی بیت کوین وجهی که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می‌دهد، به شیوه‌های مختلفی پرداخت می گردد.

روش‌های پرداخت برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است که از جمله جدیدترین روش پرداخت در بازرگانی بین الملل به وسیله ارزهای دیجیتال صورت میپذیرد. روشهای پرداخت در معاملات بین المللی، نظر به عوامل مختلف، متفاوت است.

طرفین با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که به همدیگر دارند و نیز با ملاحظه اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی، یکی از انواع روشهای پرداخت را در معامله خود انتخاب می‌نمایند.

پرداخت نقدی یا پیش پرداخت، پرداخت بر روی حساب باز یا وعده‌دار، پرداخت بر روی برات، پرداخت ازطریق اعتبار اسنادی (L/C) و پرداخت از طریق ارزهای دیجیتال از جمله روش‌های پرداخت بیت کوین در معاملات بین‌المللی هستند.

پرداخت نقدی یا پیش پرداخت :

در این حالت خریدار کالا ، تمام وجه آن را همراه با سفارش کالا در اختیار فروشنده قرار می دهد.

بعد فروشنده کالا را برای وی ارسال می نماید که در این روش عمده ریسک متوجه خریدار به نفع فروشنده است. (که از معایب عمده آن نیز می باشد) در صورتی که فروشنده اقدام به ارسال کالا نکند یا کالای ارسالی او دارای ویژگی ها و مشخصات مورد نظر در هنگام معامله نباشد، مشکلات فراوانی ایجاد شده و خریدار متضرر می شود.

پرداخت بر روی حساب باز :

این روش از نظر ریسک و اعتماد، درست در مقابل روش پیش پرداخت قرار دارد.در اینجا فروشنده بر اساس تفاهمی که با خریدار نموده است اقدام به ارسال کالا نموده و مالکیت خویش را با ارسال کالا و اسناد حمل از دست می دهد و در اختیار خریدار قرار می دهد. خریدار نیز بر اساس تفاهم اقدام به پرداخت مطابق شرایط قرارداد می نماید.

در این حالت فروشنده اطمینان کامل به خریدار داشته و نیز دولت محدودیت هایی بر صادرات و واردات کالا ایجاد نمی نماید. با این حال ریسک این روش پرداخت بر دوش فروشنده می باشدکه برای کاهش ریسک می تواند کالا را در چند مرحله ارسال نماید و پس از دریافت وجه مقدار کالای حمل شده مابقی کالا را ارسال نماید.

پرداخت بر اساس برات (وصولی – اسنادی):

برای اطمینان بیشتر معامله (نسبت به دو روش ذکر شده ) و صحت کالای ارسالی، طرفین می توانند از طریق برات معاملات خویش را انجام دهند. بدین منظور فروشنده اقدام به ارسال کالا نموده و اسناد حمل را مستقیماً برای خریدار ارسال می کند و همراه آن براتی در وجه خریدار صادر می کند ( برات وصولی یا ساده ).

با این حال فروشنده کالا به منظور حصول اطمینان بیشتر سعی در ارسال کالا از طریق بروات اسنادی بیت کوین می‌کند.

پرداخت بر اساس برات اسنادی :

در این حالت فروشنده اسناد را از طریق بانکی ارسال می کند، یعنی از بانک کارگزار خود می خواهد که اسناد را همراه با برات به بانک کارگزار در کشور خریدار ارسال نماید که پس از وصول آن اسناد توسط بانک بر اساس نوع برات ( دیداری – مدت دار ) اسناد در اختیار خریدار قرار می دهد.

در این حالت بانک کارگزار خریدار در مقابل برات دیداری هنگامی اسناد را به خریدار تحویل می دهد که وجه آن را از وی دریافت نماید و در مقابل برات مدت دار، ظهرنویسی و قبول خریدار را گرفته و اسناد را به وی تحویل می دهد و در سر رسید مبلغ برات را گرفته و تحویل بانک کارگزار فروشنده قرار می دهد. بنابر این در برات اسنادی چهار طرف: فروشنده، بانک کارگزار فروشنده، بانک کارگزار خریدار و خریدار دخیل می باشند.

البته این بانکها در خصوص مندرجات اسناد و … مسئولیتی نداشته و تنها ریسک فروشنده در دریافت وجه کالا را کاهش می دهد. در برخی کشورها بانک کارگزار نام خویش را بر روی برات در کنار نام خریدار درج می نماید که بیانگر تضمین پرداخت وجه برات در زمان سررسید آن می باشد و تضمین صادر کننده را افزایش می دهد.

پرداخت ار طریق اعتبارات اسنادی (L/C):

اعتبار اسنادی قراردادی است که به موجب آن وارد کننده کالا به بانک گشاینده اعتبار بیت کوین دستور می دهد وجه کالا را به صادر کننده بپردازد.

بانک گشاینده اعتبار به محض ارائه اسناد مقرر مستقیماً یا با واسطه بانک دیگر (معرفی شده) که در کشور صادرکننده واقع است وجه کالا را به صادر کننده می پردازد.

مزایایی که اعتبارات اسنادی (L/C) برای خریدار دارد :

● توانایی بررسی اینکه صادر کننده به شرایط معامله عمل نموده یا خیر

● بارگیری کالا در خلال یک برهه زمانی مشخص و کوتاه انجام می شود.

● کالا با استانداردها و رویه های جهانی و قیمت مناسب تولید و فروخته می شود.

● دریافت وام و اعتبار از بانک جهت پرداخت فوری وجه اعتبار به فروشنده

● از طریق بانک راهنمایی شده و توصیه های حرفه ای دریافت می کند.

● درصورتیکه شرایط مندرج در L/C را رعایت کند

هیچ خطری در خصوص عدم دریافت وجه وجود ندارد پرداخت وجه در بانکی در کشور خودش انجام می شود.

● توانایی دریافت وجه کالا بعد از بارگیری انجام می شود.

● از طریق بانک توصیه های حرفه ای دریافت می کند.

البته این روش دارای معایبی است از جمله:

وقت گیر بودن مراحل گشایش اعتبار و پرهزینه بودن آن گروهها و افراد موثر در روش اعتبار اسنادی :

خریدار: پس از انتخاب فروشنده و مذاکره اولیه و یک توافق بین آنها شکل می گیرد و خریدار با دردست داشتن پیش فاکتور ( در ایران نیاز به مجوز ثبت سفارش ) به بانک گشاینده اعتبار مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی می نماید.

بانک گشاینده: این بانک در کشور خریدار واقع است و در صورتی که فروشنده به تعهدات خود عمل نماید وجه معامله را به نیابت از خریدار پرداخت می نماید.

بانک کارگزار: این بانک در کشور فروشنده واقع است و در اصل نماینده بانک گشاینده است و وظیفه ابلاغ اعتبار اسنادی بیت کوین به فروشنده و دریافت وجه از بانک گشاینده و انتقال به فروشنده را برعهده دارد.

فروشنده: که متعهد می شود طبق شرایط اعتبار اسنادی کالا را در برهه زمانی مشخص تولید و جهت استفاده خریدار ارسال نماید.

انواع اعتبارات اسنادی از نظر تعهدی :

اعتبار اسنادی برگشت پذیر: که بدون اطلاع قبلی ذینفع قابل اصلاح یا ابطال می باشد که ریسک فروشنده در آن زیاد است.

اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت: که جهت هرگونه اصلاح یا ابطال نظر موافق اعضاء ال سی لازم است.

اعتبار اسنادی بیت کوین غیرقابل برگشت تایید شده: که فروشنده درخواست تضمین بیشتر از سوی بانکهای کشور خودش را دارد.

انواع اعتبار اسنادی از لحاظ مدت و زمان پرداخت وجه L/C :

اعتبار اسنادی دیداری:

بعد از ارسال کالا و اسناد طی مراحل وجه کالا ردوبدل می شود.

اعتبار اسنادی مدت دار:

در مدتی مشخص در اعتبار وجه کالا رد و بدل می شود.

اعتبار اسنادی ریفانیانس:

بانک وجه را پرداخت می کند و در مدت مشخص شده وجه و بهره را از خریدار میگیرد.

اعتبار اسنادی یوزانس:

بانک با گرفتن وثیقه از خریدار وجه را پرداخت می کند و بعد در سررسید مشخص وجه و بهره را از خریدار می گیرد.

پرداخت از طریق ارز دیجیتال بیت کوین :

بیت‌کوین ( Bitcoin) یک رمزارز و نظام پرداخت جهانی با کارکردهای مشابه پول بی‌پشتوانه است ، ولی از نظر حقوقی هنوز هیچ کشوری آن را به عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته‌است از نظر فنی بیت‌کوین نخستین پول دیجیتال غیرمتمرکز است. چرا که بدون بانک مرکزی یا مسئول مرکزی کار می‌کند این شبکه همتابه‌همتا است و تراکنش‌ها، مستقیماً و بدون واسطه بین کاربران انجام می‌شود. هیچ‌کس مالک شبکه بیت‌کوین نیست و مانند ایمیل، این کاربران بیت‌کوین هستند که آن را کنترل می‌کنند.

کاربرد های بیت کوین

کاربردهای بیت‌کوین در هیچ‌کدام از دیگر سیستم‌های پرداخت دیگری تنها به سندیت اندکی لازم است، این سیستم نیازمند دسترسی فیزیکی است و این امر سرقت را بسیار دشوار می‌سازد.

با مجاز شناخته شدن استخراج ارزهای دیجیتال از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت محترم،معین دانشیان مدیرعامل شرکت کیان پترولیوم به عنوان اولین شرکت خصوصی ایرانی در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی

،با هدف تبدیل شدن به یک شرکت توانمند و خودساخته در راستای سیاست مقاومت اقتصادی نسبت به اولین معامله تجاری در ایران به وسیله #بیت_کوین مبادرت نموده است.

امید است با انجام شدن این معامله بستر استفاده بیشتر از تکنولوژی ارزهای دیجیتال در آینده برای تسهیل معاملات تجاری اللخصوص با عنایت به مزیت نسبی ایران در حوزه صنعت نفت،گاز و پتروشیمی فراهم گردد.

پذیرش بیت کوین

بیت‌کوین را شخص یا گروهی از اشخاص ناشناس تحت نام ساتوشی ناکاموتو اختراع و در سال ۲۰۰۹ به عنوان یک نرم‌افزار متن‌باز عرضه شد.

در چند سال گذشته ارزش بیت‌کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار آمریکا به چندهزار دلار افزایش یافته‌است.

شمار شرکت‌های خدماتی و تاجرانی که بیت‌کوین می‌پذیرند نیز در حال افزایش است.

در سال ۲۰۱۵، تعدادی بازرگانانی که بیت‌کوین را پذیرفته‌اند به بیش از صدهزار نفر رسید. کارمزد کارت‌های اعتباری بین دو تا سه درصد و کارمزد بیت‌کوین بین صفر تا دو درصد است.

در اواخر سال ۲۰۱۳ دانشگاه نیکوزیا به عنوان نخستین دانشگاه، بیت‌کوین را پذیرفت و شروع به ارائه یک برنامه تحصیلی در مطالعه ارز رمزها کرد.

بازرگانان پذیرنده بیت‌کوین، از خدمات پرداخت ارائه دهندگان بیت‌کوین مانند BitPay یا Coinbase استفاده می‌کنند. هنگامی که یک مشتری در بیت‌کوین پرداخت می‌کند،ارائه‌ دهنده سرویس، بیت‌کوین را از طرف فروشنده می‌پذیرد، به‌طور مستقیم آن را تبدیل، و مقدار به دست آمده را با کارمزدی کمتر از یک درصد به حساب بانکی فروشنده می‌فرستد.

شرکت های بیت کوین و بانک های سنتی

شرکت‌های بیت‌کوین همواره با بازکردن حساب در بانک‌های سنتی، مشکل داشته‌اند. در سال ۲۰۱۴ بانک اچ‌اس‌بی‌سی سرویس دهی به صندوق‌های تأمینی با لینک به بیت‌کوین را رد کرد. در همین سال، بانک مرکزی استرالیا حساب‌های وابسته به کسب و کار با بیت‌کوین را بست. به‌طور کلی بانک‌های استرالیا به بستن حساب کاربرانی که از کسب و کارهای ارزی دارند، شُهره‌اند. با این حال، بانک‌های استرالیا فناوری بلاک‌چِین که اساس آن بیت‌کوین است را پذیرفته‌اند. در گزارشی در سال ۲۰۱۳، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بیت‌کوین را به عنوان ابزار عمده پرداخت برای تجارت الکترونیک و یک رقیب جدی برای ارائه دهندگان انتقال پول سنتی پذیرفت.

” در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴، نخستین بانک که بدون کارمزد، سپرده‌ها را تبدیل به بیت‌کوین می‌کند، در بوستون باز شد.

برخی از مهمترین مزایای استفاده از بیت‌کوین را در مقابل دیگر سیستم‌های پولی:

– هیچ شخص ثالثی نمی‌تواند اموال شما را مصادره کند. از آنجایی که چندین نسخه اضافی از پایگاه داده نقل و انتقالات مالی وجود دارد، هیچ کسی نمی تواند بیت‌کوین شما را مصادره کند. نهایت کاری که کسی می‌تواند بکند این است که کاربر را از طرق دیگر مجبور کند تا بیت‌کوین‌ها را به کس دیگری بفرستد. این بدان معناست که حکومت‌ها نمی‌توانند ثروت کسی را ضبط کنند و بنابراین کاربران بیت‌کوین آزادی کامل دارند تا هر کاری که بخواهند با پول‌شان انجام دهند. هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود برای یک شخص ثالث هیچ راهی وجود ندارد که مانع نقل و انتقالات مالی بیت‌کوین شود و بنابراین هیچ راه پایداری برای اعمال یک سیستم مالیاتی بیت‌کوین وجود ندارد.

تنها راه برای پرداخت مالیات این می‌تواند باشد که کسی داوطلبانه درصدی از مبلغ خود را به عنوان مالیات بفرستد. هیچ کسی قادر نیست نقل و انتقالات مالی شما را ردیابی کند مگر اینکه کاربران آدرس‌ کیف‌پولی بیت کوین خود را به صورت عمومی منتشر کنند و گرنه هیچ کس نمی‌تواند نقل و انتقالات مالی را ردیابی کرده تا مبلغ برگردد. هیچ کسی جز مالکین کیف‌پول نخواهد دانست که شما چه مقدار بیت‌کوین در اختیار دارید. حتی اگر آدرس کیف پولی در معرض عموم قرار گیرد، می‌توان به آسانی یک آدرس کیف پولی بیت کوین جدید ایجاد کرد. این امر در مقایسه با سیستم‌های پولی سنتی که در آن اشخاص ثالث بالقوه می‌توانند به اطلاعات مالی شخصی دسترسی یابند، حیطه خصوصی شما را محفوظ نگاه می‌دارد. هیچ هزینه اضافی برای نقل و انتقالات مالی وجود ندارد

ارسال و دریافت بیت کوین

برای ارسال و دریافت بیت‌کوین لازم است تا کاربران کلینت (client) بیت‌کوین در شبکه داشته و با دیگر کلینت‌ها متصل باشند.

اساسا، با استفاده از بیت‌کوین است که کاربران در شبکه مشارکت می‌کنند و بنابراین در کشیدن بار نقل و انتقالات مالی سهیم می‌شوند. این سهیم شدن در کار، هزینه‌های نقل و انتقالات مالی را به شدت کاهش داده و بنابراین هزینه‌های نقل و انتقال ناچیز هستند. هیچ خطری برای استرداد وجه وجود ندارد وقتی که بیت‌کوین ارسال می‌شود، نقل و انتقال مالی دیگر قابل استرداد نیست. از آنجایی که آدرس مالکیت بیت‌کوین به مالک جدید تغییر می‌کند، وقتی که این تغییر صورت پذیرد، بازگشت مبلغ ناممکن است. از آنجایی که مالک جدید کلید خصوصی (private key) مربوطه را داراست، تنها اوست که می‌تواند مالکیت پول را تغییر دهد. این تضمین می‌کند که هیچ خطری هنگام دریافت بیت‌کوین وجود ندارد.

نتیجه گیری :

برآیند مقایسه اعتبارات اسنادی بیت کوین با سایر روشهای پرداخت آن است که به طور قطع روش اعتبار اسنادی مطمئن ترین و در عین حال پیچیده ترین روش برای بسیاری از بازرگانان است. ولی با توجه به معایبی که دارد در بعضی از کشورها که تعاملات خوب با همدیگر دارند از این روش کمتر استفاده می شود. اما در کشور ما ایران با توجه به دور بودن از بازارهای جهانی به لحاظ بعد مسافت و همچنین با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی کشورهای همسایه، این روش برای کاهش ریسک جایگاه خاصی دارد و به عنوان مهمترین روش واردات کالا مطرح می شود. در حال حاضر با عنایت به اینکه جهان به سمت تجارت الکترونیک پیش می رود، استفاده از ارزهای دیجیتال مطلوب ترین راه معاملات بین المللی خواهد بود.

گردآوری و تنظیم : معین دانشیان

منبع: http://www.nasimyazdnews.ir/news/DT/1785.html

مقالات مرتبط