مشخصات-و-مزیت-های-گاز-طبیعی-kianpetroleum
15
شهریور

مشخصات و مزیت های گاز طبیعی

مشخصات و مزیت های گاز طبیعی گاز طبیعی(متان – CH4) حاصل از عملیات فرآورش نهایی دارای مشخصات بدون رنگ – بدون بو و سبکتر از هوا میباشد. ارزش حرارتی...

ادامه مطلب