قیر-طبیعی-کیان-پتیرولیوم
14
بهمن

قیر

تاریخچه  سومري ها ، آشوري ها و بسیاري از تمدن هاي پیشین از قیر به طور وسیعی استفاده می کردند . از این ماده به عنوان ماده ضد رطوبت...

ادامه مطلب