قرارداد-های-نفتی-کیان-پترولیوم
12
فروردین

اصول قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی، قسمتی از رژیم کلی نفت است که بر منابع هیدروکربوری کنترل دارد و حقوق و وظایفی برای شرکتهایی که خواهان کشف و استخراج منابع هستند، تعریف می...

ادامه مطلب