نفتگیر-KIANPETROLEUM
30
تیر

نفتگیر ها دراستخراج نفت

نفتگیر-KIANPETROLEUM
نفتگیر-KIANPETROLEUM

نفتگیرهای در ارتباط با گنبد نمکی

ساختمان هایی که به وسیله حرکت نمک ایجاد می شوند، پتانسیل زیادی برای تشکیل – نفتگیرها را دارند. هیدروکربن به طرق مختلفی روی گنبدها و یا مجاور آن ها به تله می افتد  این تله می تواند یک نفتگیر تاقدیسی ساده و یا گنبدی بر روی گنبد نمکی باشد و یا می تواند به صورت نفتگیرهایی که ناشی از قطع شدن لایه توسط توده نمکی است، نفتگیرهای ناشی از تغییر رخساره، و غیره باشد. پنج نفتگیرمعمولی (شماره های ۱ تا ۵) را در رابطه با ساختمان های نمکی گنبدی (گنبد کم ارتفاع وسیع) به رنگ سیاه در یک مقطع لرزه ای نشان میدهد.

انواع نفتگیر ها

 نفتگیرنوع ۱ ساده ترین مدل است که نتیجه بالا آمدن لایه ها به ویارتن دیه ها به وسیله | لایه نمکی (S) شکل می گیرد.

نفتگیر نوع ۲، یک لایه مخزنی نازک شونده به طیف شیب، در روی یال چین است که نتیجه تغییر رخساره به طرف بالا است، با این فرض که این لایه به وسیله پوش سنگ احاطه شده است. واطراف ان را کاملا سنگ ها پوشانده اند.

نفتگیر نوع ۳ یک سری نفتگیر در ارتباط با گسلهایی است که بعدا روی قله تاقدیس، در رابطه با تنش کششی به وسیله بالا آمدن نمک، تولید شده است.

نفتگیر نوع ۴ یک نفتگیرقطع شده زیر ناپیوستگی (U) است.

واحد رسوبی بعد از ناپیوستگی باید ناتراوا باشد یا به عبارتی فشار مویینگی آن به اندازه کافی زیاد باشد تا از فرار هیدورکربن جلوگیری کند. نفتگیر نوع ۵ یک نفتگیرها چینه ای است که برای مثال در ارتباط با کم شدن تخلخل به طرف بالا است و در اثر حرکت نمک به سمت بالا شیب پیدا کرده است.