محیط مناسب تشکیل نفت

محیط-رسوبی-kianpetroleum
محیط-رسوبی-kianpetroleum

محیطهای رسوبی سنگ های مخزن

محیط های رسوبی که مخازن در آن نهشته می شوند پارامترهای مهم مخزنی نظیر مورفولوژی (morphology)، روند (trend)، پیوستگی (continuity) و کیفیت یک مخزن را تحت کنترل دارند. عواملی همانند سنگ شناسی، بافت، محتوای فسیلی، ساخت های رسوبی و موقعیت چینه شناسی می توانند در یک توالی قائم برای شناخت محیطهای رسوبی استفاده شوند. مطالب بسیار متنوع و فراوانی در مورد محیطهای رسوبی مناسب برای نهشته سنگهای مخزن وجود دارد که بیان همه آنها در حوصله این نوشتار نیست، دراین  بخش به بیان خلاصه ای در مورد بعضی از محیطها و اهمیت آن زمین شناسی نفت پرداخته می شود. محیط های رسوبی تخریبی (Clastic Sedimentary Environnients

محیط های رسوبی تخریبی را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

” ۲ قاره ای (continental) | حدواسط (transitional)  دریایی (marine) |

محیط های قاره ای

محیط های قاره ای شامل زیر محیط های زیر می گردد مخروط افکنه (Alluvial Fan) مخروط افکنه ها در پهنه های مجاور بلوک های گسل خورده و در بالای سطح آب دریا شکل می گیرند مخروط افکنه ها به صورت توده های ماسه ای و گراولی هستند و از نظر توزیع تخلخل و تراوایی بسیار ناهمگن می باشند. تاکنون مخازن قابل اهمیتی از رسوبات مخروط افکنه در دنیا گزارش نشده است.

اگر احیانا هیدروکربنی در رسوبات این محیط به دام بیافتد، شانس تجزیه آن توسط آب شویی (water washing) تجزیه آلى (biodegradation) و اکسید شدن آن زیاد است. البته شدت این فرایندها بستگی به نرخ فرونشست و زمان مهاجرت هیدروکربن دارد. رسوبات مخروط افکنه ها غالبأ فاقد رسوبات از نوع پوش سنگ هستند، مگر اینکه توسط رسوبات غیرتراوای پیشرونده پوشیده شوند.

رسوبات بادی (Aeolian Deposits) اس های تپه های محیط شنی ممکن است جورشدگی و گردشدگی خوبی داشته باشند و از با تخلخل نیز برای ایجاد یک سنگ مخزن خوب مناسب باشند. اما به علت فقدان سنگ منشأ مناسب و عدم شرایط مناسب برای حفظ و دفن شدن، کمتر به عنوان سنگ مخزن شناخته شده اند.

ماسه های تپه های شنی دارای طبقه بندی مورب هستند ممکن است میان لایه هایی از تبخیریها نیز در آنها موجود باشد. تپه های شنی که تشکیل مخازن را داده اند در دو بازه از زمان زمین شناسی تمرکز یافته اند

مقالات مرتبط