خطرات انبار های نفت

ریسک-ذخیره-نفت-kianpetroleum
ریسک-ذخیره-نفت-kianpetroleum

ریسک ذخیره نفت

صنعت نفت و پتروشیمی یکی از منابع مهم تولید آالاینده های خطرناک و سمی هوا از قبیل مونوکسید کربنCO اکسیدهای گوگرد SOX ذرات معلق و موادهیدروکربنی از قبیل NMTHC و بنزن است. با توجه به ماهیت انبارهای نفت که ذخیره گاه فرآورده های نفتی میباشد.

بنابراین یکی ازمنابع مهم آلوده کننده هوا محسوب شده و دارای پتانسیل مسمومیت در مواجهه بلندمدت برای کارکنان، ساکنین منطقه بوده و دارای آثار محیط زیستی، فیزیولوژیکی و اقتصادی فراوان هست ترکیبهای عالی فرار ناشی از تبخیر بنزین برای سالمتی انسان خطرهایی را ایجاد کرده که ریسک ذخیره نفت با توجه به نحوه تماس آنها با بدن انسان، اثرگذاری متفاوتی را در بر خواهند داشت.

ریسک تماس بابدن

از جمله میتوان به عکس العمل سیستم مرکزی اعصاب مانند:

گیجی، سردرد و از دست دادن حافظه کوتاه مدت، تحریک چشم، بینی و گلو، تاثیر بر روی سیستم تنفسی، جهش ژنیتکی و در نتیجه تولد نوزادان نارس اشاره نمود.

انتشار آلاینده های ناشی از ریسک ذخیره نفت تبخیر بنزین دراتمسفر، آثار مخرب محیط زیستی نیز در برداشته است که عبارت از: ایجاد بارانهای اسیدی، ایجاد پدیده محدود فتوشیمیایی و ایجاد تغییرات اقلیم جهانی میباشند. این موضوع، به اهمیت بررسی دقیق ویژگی این نمودار در ارزیابی ومدیریت ریسک محیط زیستی می افزاید. در سطح دنیا، مطالعات زیادی در زمینه ریسک انبارها و مخازن نفتی صورت گرفته است.

مهمترین ریسک در این مخازن آتش سوزی، انفجار، ریزش فرآورده و انتشار مواد سمی است که انتشار مواد سمی پس از آتش سوزی، انفجار و ریزش فرآورده در رتبه چهارم مهمترین ریسک مخازن ذخیره سازی قرار دارد در تحقیقی با موضوع ارزیابی ریسک کاربردی در صنایع شیمیایی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، علل ایجاد ریسک ذخیره نفت در این دست از صنایع را تحت تاثیر سه عامل خطای انسانی، خرابی تجهیزات و سایر عوامل(عوامل طبیعی و اقدامات عمدی و تروریستی)برشمرده است پس از بررسی سوابق حوادث ایجاد شده در چند صنعت شیمیایی، خرابی تجهیزات را مهمترین عامل ایجاد مخاطرات و علت آن را عدم برنامه ریزی و زمان بندی مناسب برای تعمیر تجهیزات و صرفه جویی درهزینه ها میداند

مقالات مرتبط