اندازه گیری تخلخل با حجم

اندازه-گیری-تخلخل-با-حجم-کیان-پترولیوم
اندازه-گیری-تخلخل-با-حجم-کیان-پترولیوم

اندازه گیری تخلخل در آزمایشگاه برای یک نمونه مراحل به بخش قابل اندازه گیری وجود دارد که عبارتند از حجم منافذ وحجم ذرات وحجم کل برای تعیین تخلخل لازم است که دوتای این متغیر ها محاسبه شود. این سه ممبر ممکن است به طرق مختلف اندازه گیری و در نهایت تخلخل محاسبه شود. روش و رابطه انتخابی برای اندازه گیری به نوع سنگ آنالیز شده وزمان  لازم برای به دست آوردن اطلاعات بستگی دارد. بیشتر تکنیک های ازمایشگاهی به تخلخل مفید حساسند ، ولی تخلخل کل را می توان با خردکردن نمونه و رساندن به اندازه ذرات (grain siz) به دست آورد.

در آنالیزهای مغزه، تخلخل کل که پس از خارج کردن آب جذبی رسها اندازه گیری می شود. تکنیک قانون بویل در روش قانون بویل برای اندازه گیری تخلخل، گاز متراکم نظیر هلیوم را به داخل منافذ وارد می کنند. هلیوم به دلیل کوچکی، به سرعت در منافذ ریز نفوذ می کند خنثی بودن، جذب دیواره و سطوح سنگ نمی شود. بسته به ابزار آلات گرفته شده می توان حجم منافذ با حجم ذرات را تعیین کرد. این روش درصورتی که صحیح انجام شود دارای دقت بالا خواهد بود و روش نسبتا سریعی است. نمونه ها لازم است که تمیز و خشک باشند، در غیر این صورت مقادیر تخلخل کم محاسبه میشود

حجم کل:

از اختلاف بین حجم کل وحجم ذرات، عددحجم منافذ به دست می آید. حجم کل با استفاده از قانون ارشمیدس، که معمولا به دو روش انجام می گیرد، اندازه گیری می شود. در روش اول نمونه با مایعی اشباع می شود و سپس وزن می گردد. پس از آن نمونه در همان مایع فرو برده می شود و وزن غوطه ور شده آن اندازه گیری می شود. در این حالت عددحجم کل برابر اختلاف دو وزن اندازه گیری شده تقسیم بر چگالی مایعی است که مغزه با آن اشباع شده و در آن غوطه ور شده است. در روش دوم نمونه با آب اشباع شده و در آب غوطه ور می شود و اختلاف دو وزن اشباع و غوطه وری برابر حجم کل است، چرا که چگالی آب برابر ۱ می باشد.

معمولا نیز از آب استفاده می شود چراکه خارج کردن آب از نمونه با حرارت به سهولت انجام می گیرد. حجم کل را همچنین می توان با اندازه گیری طول و قطر یک نمونه مغزه و استفاده از فرمول های مناسب ریاضی به دست آورد. ولی معمولا اطلاعات به دست آمده از قطر سنجی برای به دست آوردن حجم منافذ از حجم ذرات دقیق نمی باشد. حجم ذرات : اندازه گیری درحجم ذرات با استفاده از قانون بویل بسیار راحت است یک نمونه تمیز و خشک در یک محفظه که حجم معین دارد گذاشته میشود.

مقالات مرتبط