وایت-اسپریت---کیان-پترولیوم.1
14
بهمن

حلالها و وایت اسپرایت standard solvent

وایت اسپریت ها ( White Spirit) وایت اسپریت ها یا اسپریت های معدنی (mineral Spirit) مخلوطی از هیدروکربن های (۷کربنه الی ۱۲کربنه ) پارافینی و اروماتیکی با دامنه تقطیر...

ادامه مطلب