هیدروکربن-نفت-kianpetroleum
10
تیر

هیدروکربن

روش بهره برداری در مهندسی تولید و مهندسی مخزن به خواص فیزیکی و شیمیایی هیدروکربن های موجود در یک مخزن بستگی دارد. گازهای زیرسطحی (Subsurface Gases) در صنعت نفت،...

ادامه مطلب