مهندسی-تفصیلی-کیان-پترولیوم
02
تیر

طراحی تجهیزات نفتی و مراحل مختلف ان

شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی نفت به خاطر داشتن سازه های خاص مشخصات فنی موضوع کار خود را تولید نموده اند، که ضوابط آنها...

ادامه مطلب