تزریق-پلیمر-کیان-پترولیوم
21
فروردین

تزریق پلیمر و ازدیاد برداشت نفت به روش شیمیایی

تزریق پلیمر این فرآیند که یک روش بازیابی ثانویه محسوب می شود از پر کاربردترین روش های EOR برای بازیابی نفت پس از طی کردن مراحل معمولی است. برای...

ادامه مطلب