حلال

الکل-kianpetroleum
14
مرداد

الکل

الکل در شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدرکسیل (‎-OH‏) متصل به کربن یک لکیل داشته‌باشد، الکل گویند. فرمول کلی یک الکل سادهٔ غیر حلقه‌ای ‎CnH۲n+1OH‏ است. در شیمی الکل‌ها در شمار...

ادامه مطلب