پروسه ی تجاری  (IRDLC/BG/SBLC (FOB or CIF)

۱. خریدارLOI  را میفرستد.

۲. فروشنده SCO  صادر میکند.

۳. خریدار  پیشنهاد را و ICPO  را به همراه اطلاعات بانکی کامل به منظور بررسی توسط فروشنده ارسال میکند.

۴. فروشنده قرارداد پیشنهادی را به خریدار و NCNDA / IMFPA برای تجدید نظر و تایید اولیه ارائه می دهد. خریدار و فروشنده قرارداد را با پست الکترونیکی امضا می کنند، که به لحاظ قانونی بایستی قابل اجرا باشد و هر قرارداد را به بانک های مربوط ارسال می کنند.

۵. فروشنده صورتحساب تجاری یا صورت حساب پروفورما را میفرستد و خریدار با صدورIRDLC غیرقابل برگشت و متناوب LC- SBLC – BG را برای هر بار محموله پاسخ میدهد.

۶. فروشنده با صدور ۲٪ PB پاسخ می دهد.

۷. فروشنده اسناد محموله را به خریدار ارسال می کند.

۸. مقدار L / C به فروشنده با ارسال اسناد به بانک خریدار یا خریدار برای هر حمل و نقل از طریق T / T MT۱۰۳ ظرف ۵ روز بانکی در برابر بازرسی CIO / SGS در بندر مقصد پرداخت میشود.

۹. کمیسیون ها در مدت ۲۴ ساعت از تأیید پرداخت خریدار به NCNDA / IMFPA و پرداخت کننده آن توسط NCNDA / IMFPA و Paymaster آن صادر می شود.