پروسه ی تجاری نقدی

۱. خریدارLOI  را میفرستد.

۲. فروشنده SCO  صادر میکند.

۳. خریدار پیشنهاد را و ICPO را به همراه اطلاعات بانکی کامل به منظور بررسی توسط فروشنده ارسال میکند.

۵. فروشنده صورتحساب تجاری یا صورت حساب پروفورما  و NCNDA / IMFPA را میفرستد.

۶. خریدار مبلغی توافقی را به عنون پیش پرداخت به حساب فروشنده میفرستد.

۷. فروشنده اسناد محموله را به خریدار ارسال می کند.
۸. بعد از اینکه اسناد محموله به دست خریدار رسید بقیه ی فاکتور نهایی به حساب فروشنده واریز میشود.

۹.کمیسیون ها در مدت ۲۴ ساعت از تأیید پرداخت خریدار به NCNDA / IMFPA و پرداخت کننده آن توسط NCNDA / IMFPA و Paymaster آن صادر می شود.