شرایط کشتی به کشتی (STS)

۱.فروشنده PI را برای خریدار صادر می کند.

۲.خریدار مبلغی را که به عنوان پیش پرداخت در PI تعیین گردیده پرداخت می نماید.

۳.فروشنده Q۸۸را برای خریدار ارسال می کند.

۴.خریدارQ۸۸وشماره تماس کاپیتان را جهت هماهنگی برای فروشنده ارسال می نماید.

۵.کشتی فروشنده به محل مقصدی که توسط خریدار اعلام شده است حرکت میکند.

۶.نماینده خریدار Dip test را در کشتی فروشنده انجام میدهد،پس از اینکه عملیات Dip test با موفقیت انجام گردید فروشنده فاکتور را برای خریدار ارسال میکند سپس خریدار مبلغ صورتحساب را تسویه می نماید.

۷.عملیات (Ship to Ship) توسط خریدار آغاز میگردد.