شرایط پذیرش  LOI

۱.ال ا ای باید با سربرگ خریدار نهایی و رسمی باشد.
۲.ال ا ای باید به نام شرکت کیان پترولیوم بوده و نام بروکرها در آن ذکر شده باشد.
۳.مهرو امضا مدیر شرکت و کپی پاسپورت و کپی جواز کار شرکت درخواست کننده پیوست ال ا ای الزامیست.
۴.ال ا ای باید شامل انالیز درخواستی بندر مقصد و روش درخواستی خریدار باشد.
۵.کلیه ال ا ای هایی که کامل نباشد توسط این شرکت برگشت خواهد شد.

۶. تمامی درخواست ها فقط از طریق ایمیل رسمی خریدار به ایمیل های رسمی بخش فروش کیان پترولیوم باید فرستاده شود.

 

نکات*

  *لازم به ذکر است که در تمامی پروسه ها امضا و مهر رسمی از طریق ایمیل مورد قبول طرفین میباشد.

کلیه LOI ها باید از طرف خریدار End Buyer باشد و در غیر اینصورت برگشت داده خواهد شد.

*  پیش نویس LC / SBLC /BG توسط فروشنده باید اعلام و تایید شود.