• تلفن: 00983535227500
 • ایمیل: info@kianpetroleum.com

لیست قیمت

دلار ۳۱۵ در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : نرخ صرافی ملی
درخواست خرید

حلال سولوسو

دلار 455 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۵۰۰تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۲۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : نرخ صرافی ملی
درخواست خرید

هیدرو کربن سنگین

دلار ۲95 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : نرخ صرافی ملی
درخواست خرید
فروش ویژه

هیدرو کربن سبک

دلار ۱۲5 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۷۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : نرخ صرافی ملی
درخواست خرید

دلار ۳50 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • نرخ تسعیر ارز :نرخ روز صرافی ملی
درخواست خرید

وایت اسپریت

بیت کوین 0.020852 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 •  مبنا : نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو

گازوئیل

بیت کوین 0.023169 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • مبنا : نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو

بنزین

دلار ۲90 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • نرخ تسعیر ارز : نرخ صرافی ملی
درخواست خرید

حلال سولوسو

بیت کوین 0.030120 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۵۰۰تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۲۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • مبنا: نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو

بنزین

بیت کوین 0.019197 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۳۰۰۰ تن
 • بازار هدف : افغانستان
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰۰ تن
 • محل تحویل : انبار شرکت ملی نفت
 • شرایط : طبق قوانین بورس انرژی
 • مبنا :نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو
فروش ویژه

پارافین مایع

دلار ۳75 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : نرخ صرافی ملی
درخواست خرید

هیدرو کربن سنگین

بیت کوین 0.019528 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • مبنا :نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو

پارافین مایع

بیت کوین 0.024824 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • مبنا : نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو

پارافین جامد

دلار ۳60 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • نرخ تسعیر ارز : نرخ صرافی ملی
درخواست خرید

هیدرو کربن سبک

بیت کوین 0.008275 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۷۰۰ تن
 • بازار هدف : صادراتی
 • بسته بندی : فله/ بشکه
 • حداقل سفارش : ۱۰۰ تن
 • محل تحویل : پالایشگاه یزد
 • شرایط : ۳۵ درصد پیش پرداخت
 • مبنا : نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو

پارافین جامد

بیت کوین 0.023831 در تن

 • نوع معامله : نقدی
 • حجم عرضه : ۱۰۰ تن
 • بازار هدف : داخلی\صادراتی
 • بسته بندی : فله
 • حداقل سفارش : ۱۰ تن
 • محل تحویل : درب کارخانه یزد
 • شرایط : ۲۰ درصد پیش پرداخت
 • مبنا : نرخ صرافی ملی و کیان کریپتو