تفاوت و شباهت های گاز ونفت

گازی-kianpetroleum
گازی-kianpetroleum

گازهای مرطوب

گاز مرطوب در مقایسه با گاز خشک، گاز مرطوب، جدایش بیشتری بین تشکیل دهنده های گازها دارد. و از این رو، فاز پوششی آن به سمت پایین و راست حرکت می کند. وقتی شرایط مخزن خارج از پوشش دوفازی باقی می ماند. ترکیب سیالات مانده و فاز گاز حفظ می شود. ولی شرایط دستگاه جداکننده در داخل پوشش دوفازی باشد. چنانچه نقطه شبنم قطع شود، تشکیل دهنده های سنگین تر، در دستگاه تفکیک کننده گازی ، به مایع متراکم می شوند. درصد حجمی دقیق مایعاتی که متراکم می شوند بستگی به شرایط دستگاه تفکیک کننده و فضای خطوط هم فرار برای مخلوط دارد. خطوط درصدی مایعات ثابت که روی دیاگرام نشان داده میشود. گازها این تشکیل دهنده های سنگین، در انتهای بازه تفکیک نفت، سبک می شوند و با قیمت خوبی به فروش می رسند.

درجه حرارت یک ماده گاز میعانی، بین درجه حرارت بحرانی و درجه حرارت ماکزیممی است. دران دو فاز مایع و بخار، با هم وجود دارند. بنابراین سیال در شرایط اولیه به صورت گاز در مخزن وجود دارند. اما در شرایط تخلیه، فشار مخزن به خط نقطه شبنم می رسد که در این نقطه به مایعات میعانی تبدیل می شوند. در چنین حالتی درصد حجمی سیالات کم شده و به صورت فاز غیرمتحرک به تله می افتند و باقی می مانند. زمانی این مایعات برای تولید با ارزش می شوند که یک محرک وجود داشته و باشد تا فشار مخزن را در بالای نقطه شبنم نگه دارد. این دلیلی برای به چرخه درآوردن گاز در این نوع مخازن است. فرآیندهای دوباره به چرخه در آوردن گازها در جداکننده های سطحی، گاز خشک از تشکیل دهنده های سنگین تر جدا می شود. دوباره برای نگهداری فشار در بالای نقطه شبنم، به داخل مخزن تزریق می شود. برای هر دو نفت فرار و نفت سیاه درجه حرارت اولیه مخزن گاز زیر نقطه بحرانی است .

نفت ها

نفت فرار و نفت سیاه بنابر این سیال، به حالت مایع در مخزن می باشد. چنانچه فشار پایین بیافتد، عاقبت به نقطه حباب می رسد و گاز از مایع جدا می شود. ترکیب این گاز بیشتر مخلوطی از تشکیل دهنده های فرار خواهد بود نفت سیاه وفراردر دستگاه جداکننده، که شرایط فشار و درجه حرارت آن در داخل پوشش دو فازی است گاز جدا خواهد شد. یک نفت فرار به طور وسیعی از تشکیل دهنده های سبکتر و متوسط گاز که به آسانی تبخیر میشوند. متشکل شده که با افتادن فشار به زیر نقطه حباب، مقدار نسبی مایع به گاز در مخلوط دوفاز به طور وسیعی کاهش می یابد.

در فشار زیر نقطه حباب، گاز در مخزن جدا می شود و بعضی از این گازها ی آزاد شده به طرف چاه های تولید جریان می یابند. مقداری که در مخزن باقی می مانند به طرف قله ساختمانی، برایتشکیل کلاهک گاز ثانویه، مهاجرت می کنند. نفت های سیاه یک نوع معمولی از سیالات مخزن هستند و تقریبا مانند نفت های فرار رفتار می کنند. نفتهای فرار، نفت های با انقباض بالا شناخته می شوند. چون نسبتا مقدار زیادتری گاز با آنها در مخزن یا دستگاه جداکننده آزاد می شود. نسبتا مقدار کمتری نفت انقباض کمتر نامیده می شوند.

مقالات مرتبط