مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی جایگاه نفت

مغزه-سنگ-مخزن-هیدروکربنی-kianpetroleum-1
مغزه-سنگ-مخزن-هیدروکربنی-kianpetroleum-1

مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی سنگی است که هم دارای ظرفیت ذخیره سازی (متخلخل )و هم توانایی عبور سیال از میان خود را دارد (تراوا است)، نحوه رفتار هیدروکربن مخزن و مغزه عمدتا به وسیله برخی خواص ذاتی سیالات درون مخزن و ویژگیهای محیط تخلخل کنترل می شود. تحلیل خصوصیات زمین شناسی مخزن که جریان سیال و مکانیسم های بازیافت را کنترل می کند،

باعث ایجاد مدل های کاربردی برای شبیه سازی” مخزن (reservoir simulation) و توسعه میدان می شود

در ارزیابی یک مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی از کلیه روشها استفاده می شود تا بتوان پارامترهای زمین شناسی و فیزیکی کنترل کننده حرکت سیال را در آن مشخص نمود.

درک متغیرهای پیچیده در خواص هیدرولیکی سنگ مخزن

نظیر تخلخل (porosity)،
تراوایی (permeability)
و فشار مویینه (capillary pressure)،
ناهمگنی (reservoir heterogenity)،
شکل هندسی (geometry)
محتوای سیال مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی یک مطالعه کامل و همه جانبه را طلب می کند.

این منابع شامل مغزه ها (cores)، خرده ها(cuttings)، نمودارها (logs) ، توموگرافی لرزه ای (seismic tomography) و آزمایش چاه ، (well testing) می باشد. توصیف یک مخزن اولین هدف از پروژه های توصیف مخزن، گردآوری اطلاعات از منابع مختلف جهت شناسایی واحدهای جریانی (flow units)، زون های دارای ویژگی های مشابه از نظر جریان سیال، و تعیین پیوستگی قائم و جانبی چنین زون هایی می باشد. سپس میانگینی از ویژگی های سیال و سنگ به منظور شبیه سازی رقومی به این زونها نسبت داده می شود تا نهایتا بتوان رفتار مخزن را در طی تولید پیش بینی کرد. منابع متداولی که اطلاعات یک مخزن از آن به دست می آید شامل مغزه ها، نمودارها، آزمایش چاه، بررسی های لرزه ای و پیشینه تولید می باشد.

توصیف یک مخزن برای کسب پارامترهای ذیل ضروری است

تعیین ظرفیت ذخیره
تعیین هدایت هیدرولیکی
تعیین پراکندگی نسبی تخلخل و تراوایی
پیش بینی عملکرد یک مخزن
 برآورد مقدار تولید

 روش های مطالعه مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی

داده های مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی نقشی اساسی را در تعیین مشخصات یک مخزن به عهده دارند. توصیف یک مغزه عموما شامل تعیین لیتولوژی، ضخامت لایه ها، شناخت ساخت های مطالعه شکستگی ها و تفسیر محیط رسوبگذاری می باشد. اطلاعات تخلخل جگالی دانه ها که از آنالیز مغزه (core analysis) به دست می آیند باید بر روی نمودار لیتولوژی نمایش داده شوند.
به همین ترتیب محل های نمونه برداری برای نام دقیق پتروگرافی و پتروفیزیکی باید مشخص شود
صورت امکان، بعد از مغزه گیری باید کارهای زیر انجام شود:

و تعیین میزان اشعه گامای مغزه :

توصیف مغزها درگرفتن عکس از مغزه (در نور معمولی و نور ماورای بنفش)
آنالیز تصاویر (تحلیل کامپیوتری)
پرتونگاری کامپیوتری اشعه X
تعیین میزان پرتو گامای مغزه (Core Gamma Sean)

تو گامای طبیعی مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی ممکن است در آزمایشگاه به وسیله ابزار مشابه آنچه در مدارهای چاه پیمایی است، اندازه گرفته شود. این پرتوها ناشی از اورانیوم، پتاسیم، توریوم و یا هر سه می باشد. شیل ها به طور معمول دارای پرتو گامای بالایی هستند، کربنات ها کمتر و ماسه سنگها در بین این دو قرار دارند. امروزه این روش برای منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. مهم ترین آن تطابق دقیق عمق بین مغزه و نمودار می باشد (depth matching). در این روش، در بایگانی مزه ها (core library)، مغزه ها به طور اتوماتیک از زیر یک دستگاه ثبت اشعه گاما عبور داده می شوند. انطباق منحنی های پرتو گامای تولید شده با استفاده از این روش با نمودار پرتو گامای چاه یک تطابق دقیق بین عمق مغزه و نمودار ایجاد می کند.

توصیف مغزه (Core Description)

در توصیف مغزه سنگ مخزن هیدروکربنی های یک چاه، پارامترهای زیر باید مد نظر قرار گیرد تعیین دقیق لیتولوژی و رخساره رسوبی تشخیص سازند، سن و تطابق آنها از چاهی به چاه دیگر ضخامت رنگ و بافت سنگ (شکل و اندازه دانه) وجود یا عدم وجود نفت (با استفاده از فلوئورسانس) تعیین مقدار و نوع تخلخل های قابل مشاهده ارزیابی شکستگیها

مقالات مرتبط