خدمات برندینگ جایگاه های سوخت

شرکت کیان پترولیوم با هدف ایجاد روندی نوین در چرخه تامین سوخت و به عنوان شرکت برند جهت تامین سوخت رسانی‌ به صورت جایگاه و سیار ابتدا در سطح استان یزد در حال طی فرآیند اخذ مجوز برند جهت تامین سوخت رسانی در استان یزد و نیز سراسر میهن عزیزمان ایران میباشد.