تولید و تجارت کالا بر بستر بلاکچین

تجارت کالا بر بستر بلاکچین

شبکه انتقالات مالی بین المللی غیرقابل رهگیری و ابزار اسناد اعتباری مبتنی بر بلاکچین

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻦ ﻣﺎﻟﯽ (MEAM) ، ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش، اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ، اﺳﺘﻘﺮاض، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺻﺤﻪﮔﺬاری، ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮی، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در آﻧﺠﺎ ﺑﺪون ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻓﺎرغ از ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﺑﺎﺷﺪ ، ﺛﺒﺖ و راهاﻧﺪازی ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ وﮐﻼی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از راه دور اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

در ﺻﻮرت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ارزانﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد :

• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰار
• ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
• اﯾﺠﺎد ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
• در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
• ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
• ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
• ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ردﮔﯿﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ArNaLC ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮایﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ، اﯾﺪهﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﻮردی ﻋﻤﯿﻖ، روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﭘﻠﺘﻔﺮم ArNaLC

روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی (LC) از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در روﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎرت، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ، ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪی، ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی اﯾﻦ روش را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﻃﺮفداران ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ. آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎرت ﺳﺎل ۲۰۱۷ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺠﺪداً ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎی MT 700 ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﭘﯿﺎم ﺳﻮﺋﯿﻔﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم ArNaLC

 • ﺻﺪور اﻧﻮاع DLC BG, SBLC, LC, و …
 • در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاردن اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻ، ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم
 • اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﺮخ ارز
 • اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ L/C ، SBLC BG ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 • ﭘﺮداﺧﺖ ارزی ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز
 • ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی و اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ارزی و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 • ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﻤﺎم اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ
 • اراﺋﻪ ﺗﻮﮐﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎری
 • ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ (ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه)
 • اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ﻫﻨﺮی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روش اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎزد. در روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ، ﺷﺒﮑﻪای از اﺷﺨﺎص ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪار، ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ درﮔﯿﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ، روش اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎرﮐﻠﯿﺰ را ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻓﯿﻦﺗﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم WAVE در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺎرﮐﻠﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اِلﺳﯽ Letter of Credit اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪون ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﻨﺎس ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﺪور اِلﺳﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺎرﮐﻠﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ الﺳﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻃﯽ ﮐﺮد.

ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﻣﺮزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور الﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر ﮔﺸﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اِلﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ، ﺑﯿﺶ از ۱۰ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.

روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای دادوﺳﺘﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪی آﺷﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و راﺣﺖ ﮐﺮدن ﺗﺠﺎرت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

اﺑﺰار رﻓﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن

مطلب پیشنهادی : چرا اتحاد نفتی ایران و چین اینقدر مهم است ؟

مقالات مرتبط