از روش های برداشت نفت به وسیله فشار گاز چه اطلاعاتی دارید؟

برداشت-نفت---کیان-پترولیوم.
برداشت-نفت—کیان-پترولیوم.

روش های تولید نفت از میادین نفتی

عمدتا به سه دسته تولید اولیه (Primary recovery)، تولید ثانویه (Secondary recovery) و ازدیاد برداشت (Tertiary recovery or EOR) تقسیم بندی می شوند. ازدیاد برداشت نفت (Enhanced oil recovery) به مجموعه تکنیک‌ها و فرایندهایی گفته می شود، که طی آن سعی می‌شود با استفاده از انرژی یا مواد خارج از میدان نفتی ، میزان نفت خامی را که استخراج آنها با روش‌های معمولی امکان‌پذیر یا تولید آن اقتصادی و مقرون به صرفه نیست، استخراج و مورد بهره‌برداری قرار دهند.

روش‌های مختلف ازدیاد برداشت نفت عبارتند از: روش‌های آب‌روبی، روش‌های گرمایی، (تحریک دوره ای با بخار آب، بخار روبی، رانش با آب گرم و احتراق درجا) روش‌های شیمیایی، تروژن، همچنین تزریق گاز های حاصل از احتراقبه صورت امتزاجی یا غیرامتزاجی) و میکروبی(MEOR) این روش‌ها با افزایش فشار مخازن بطور فیزیکی باعث جابجایی نفت در مخزن، از چاه های تزریقی به سمت چاه های تولیدی می‌گردد.

هدف روش ازدیاد نفت

در مجموع هدف همه روش‌های ازدیاد برداشت نفت، به حرکت واداشتن نفت‌های باقیمانده درون مخزن، به سمت چاه تولیدی در سطح مخزن نفتی می‌باشد. نفت و گازی که در درون مخازن قرار دارند تا حدی که انرژی آن‌ها اجازه‌ی بالا آمدن را به آن‌ها می‌دهد به سطح می‌آیند برای اینکه این انرژی چه در زمانی که نفت با انرژی ذاتی خود بالا می آید چه بعد آن، تقویت شود و نفت به راحتی به سطح زمین برسد، نیاز به استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت ثانویه و ثالثیه به منظور افزایش تولید و بازیابی است. در طول ۴۰ سال اخیر، تنوع روش‌های ازدیاد برداشت گسترش یافته و این روش‌ها به طور عمده در مخازن بلوغ یافته (Mature ) وهمچنین مخازن تخلیه شده (Depleted Reservoir)استفاده می شوند. به طور معمول تنها ۲۰% تا ۴۰% نفت مخزن توسط روش‌های معمول استخراج نفت در بهره برداری اولیه و بهره برداری ثانویه تولید می شود و به همین علت برای برداشت قسمت اعظم مابقی از روش‌های ازدیاد برداشت ثالثیه استفاده می شود.

ازدیاد برداشت نفت به کمک تزریق گاز

از روش‌های مؤثر در مرحله ثالثیه یکی سیلابزنی آبی و دیگری سیلابزنی گازی یا تزریق گاز است. در روش سیلابزنی آبی، آب با فشار زیاد از چاه‌های اطراف چاه تولید نفت، وارد مخزن شده و نیروی محرکه لازم را برای استخراج نفت به وجود می آورد. در روش سیلابزنی گازی، گاز (مانند گاز طبیعی) با فشار زیاد به جای آب وارد مخزن شده و نفت را به طرف چاه خروجی بهجریان می اندازد. اگر فشار تزریق گاز در یک مخزن به اندازه‌ای پایین باشد که گاز نتواند ضمن راندن نفت به سمت چاه‌های تولیدی با آن مخلوط شود، این فرایند را تزریق غیر امتزاجی گویند. گاز یکی ازمتداول‌ترین سیالات تزریقی برای تامین فشار و ازدیاد برداشت نفت است. زیرا اولاً در بسیاری از نواحی چه به صورت گاز همراه و چه به صورت مخازن گازی در دسترس است. ثانیاً چون گازدر سنگ مخزن واکنش شیمیائی پدید نمی آورد تزریق آن با کمترین دشواریی همراه است. البته گاز تزریق شده در مخزن ذخیره می گردد و می توان آن را برای مصارف آینده به کار برد.تزریق گاز برای مخازنی که ضریب حجمی نفت آنها نسبتاً بالاست، اثر قابل ملاحظه ای را در بازیافت نفت دارند.

مقالات مرتبط