الیاف مصنوعی

شرکت کیان پترولیوم اولین شرکت تخصصی بین المللی در صنعت پتروشیمی باارائه اخبار رسمی و مقالات علمی معتبر در زمنیه های الیاف مصنوعی و ..فعالیت دارد.

به گروهی از الیاف نساجی گفته می‌شود که توسط روش‌های خاص تولیدی و به صورت مصنوعی تولید می‌شوند

و به‌طور معمول در طبیعت وجود ندارند ولی ممکن است ریشه طبیعی داشته باشند

الیاف مصنوعی را بر اساس ماده‌اولیه آن‌ها به دو دستهٔ کلی تقسیم می‌کنند:

  • الف) الیاف مصنوعی بازیافته :

جهت تهیه آن‌ها از پلیمرهای طبیعی مانند سلولز و پروتئین به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود.

ویسکوز ریون (Viscose Rayon)، کوپر آمونیوم ریون (Cuprinonium Rayon) ، استات سلولز (Cellulose Acetate

را می‌توان به عنوان الیاف مصنوعی بازیافتی نام برد.

 

  • ب) الیاف مصنوعی س‍‍نتتیک : از منومرهای مناسب برای تهیه پلیمر استفاده شده و پلیمرهای حاصل با ویژگی‌های معین برای تهیه الیاف سنتتیک به کار گرفته می‌شود.

 

پلیمرهای افزایشی در اثر ترکیب منومرهای ساده با یکدیگر

و بدون از دست دادن هیچ مولکولی از خود به دست می‌آیند.

منومرهای به کار رفته حاوی گروههای متیلن و باند دوگانه هستند.

رادیکال‌های فعال شیمیایی حاصل از کاتالیزورها و یا فتوشیمیایی حاصل از اشعه‌های مختلف (مانند اشعه گاما)

در محیط مناسب به ترکیبات اتیلنی اثر کرده

و با تبدیل اتصال دوگانه آنها به اتصال ساده، یعنی فعال کردن منومرها، سبب ترکیب آنها با یکدیگر شده و زنجیره بلند پلیمر بدست می‌آید.

روش های تهیه پلیمر های افزایشی

پلیمرهای تراکمی به سه روش قابل تهیه‌اند:

  1. از ترکیب یک یا چند مولکول مختلف با یکدیگر و حذف یک مولکول ساده به شکل آب، آمونیاک و یا اسید کلرئیدریک . مهمترین آنها شامل پلی‌آمید، پلی‌استر و فنل آلدئید
  2. از ترکیب یک مولکول بسته با خودش ، در اثر باز شدن اتصال حلقوی آن، بدون حذف مولکول اضافی
  3. از ترکیب یک یا چند مولکول مختلف با یکدیگر بدون حذف مولکول اضافی

بنابراین پلیمریزاسیون تراکمی عبارتست از

پلیمریزاسیونی که در آن فعل و انفعالی مداوم بین دو گروه فعال از منومرهاانجام گرفته

و گروه جدیدی به صورت اتصال بین مولکولی ایجاد می‌گردد که دیگر خاصیت گروههای اولیه را ندارد.