آب اکسیژن کربن مواد آلی رسوب گذاری منبعی برای نفت!

آب-اکسیژن-کربن-مواد-آلی-رسوب-kianpetroleum
آب-اکسیژن-کربن-مواد-آلی-رسوب-kianpetroleum

آب اکسیژن کربن مواد آلی

آب اکسیژن کربن مواد آلی رسوب گذاری پایه ی تمام آن چیزی هستند که شما به آن نفت می گویید. برای تشکیل نفت طی صد هاسال شرایط زیست محیطی و گذر زمان تاثیرگذارند. ودر نهایت منبعی ازیک انرژی دراختیار ما قرار میگیرد.

برای حفظ مواد آلی در رسوبات آب ها، مستلزم وجود شرایط غیر اکسیدان می باشد این شرایط در جاهایی ایجاد می شود که میزان تولید و رسوب مواد آلی بیشتر از مقدار اکسیژنی باشد. که برای تجزیه آنها لازم است. برای حفظ مواد آلی وجود آب های فقیر از اکسیژن نیز ضروری است. این شرط می تواند در صورت وجود لایه بندی (stratification) در  آب اکسیژن کربن مواد آلی رسوب آب مهیا گردد که سبب جلوگیری از چرخش آب های غنی از اکسیژن سطح با آب های فقیر از اکسیژن کف حوضه می گردد. این پدیده باعث می شود که چرخش عمودی آب کم شده و  امکان رسیدن اکسیژن به آبهای عمیق کم شود.

چنین وضعیتی در بعضی از دریاچه ها، لاگون ها و دریاهای کم عمق محدود (shallow restricted sea) وجود دارد. در این نوع حوضه ها لایه بندی آب با ورود آبهای گرم و شیرین رودها به داخل آبهای شور، سردتر و سنگین این حوضه ها امکان پذیر می شود. در واقع در چنین شرایطی آب های سبک تر – حال چه بدلیل گرمتر بودن یا شوری کمتر بر روی آبهای سنگین تر شناور میشود. و آن را از دسترسی به اکسیژن سطحی محروم می نماید. اکسیژن آب های لایه های زیرین به سرعت مصرف شده و مجددا از لایه های بالای آب فراهم نمی گردد آب اکسیژن کربن مواد آلی رسوب تجمع مواد آلی و شکل گیری سنگهای منشأ هیدروکربنی در آب در شرایط احیایی زیر تشکیل شده اند .

ناطق با جریان های بالارونده (upwelling)

مناطق با جریان های بالارونده (upwelling)جریان های بالارونده آب دریاه مواد غذایی و اکسیژن را از عرض های جغرافیایی بالا به همراه می اورند.سبب تکثیر موجودات در ساحل می شود.در چنین مکان هایی شرایط زیستی، به خوبی مهیا است وتولید و تکثیر موجودات به وفور دیده می شود، به طوریکه در بعضی نواحی به دلیل نشوونمای بیش از حد پلانکتونها رنگ آب به قرمزی می گراید. در چنین حالتی که فراوانی موجودات به حداکثر می رسد مصرف اکسیژن بیش از تولید آن خواهد بود . مرگ و میر ناگهانی برای کلیه موجودات در آن مناطق رخ خواهد داد. مرگ و میر و تولید انبوه مواد آلی لیز موجب مصرف باقیمانده اکسیژن در محیط میشود. یک شرایط کاملا بی اکسیژنی حاصل می شود. چنین شرایطی به دلیل وجود آب اکسیژن کربن مواد آلی رسوب و..برای انباشت و باقی مانده مواد آلی در داخل رسوبات بسیار مناسب بوده است. از چنین محیط هایی رسوبات با درصد کربن آلی بالا که می توانند سنگ منشا نفتی خوبی باشند، حاصل می شود فرایند جریان رو به بالا (upwelling) در مناطق ساحلی، کانتورها بیانگر محتوای اکسیژن آپ بر حسب PIT هستند. محتوای کربن آلی در رسوبات کم اکسیژن ۳ تا ۲۶% و در بقیه رسوبات کمتر از ۳٪ است. محیط های دریاچه ای بزرگ احیایی در مناطق استوایی، جایی که تغییرات حرارتی فصلی وجود ندارد و درجه حرارت گرم و ثابت است. در اثر اختلاف حرارت سطوح آب، ا لایه بندی در آن ایجاد می شود. از مثال های این نوع دریاچه ها می توان دریاچه تانگانیکا و دریای مرده (dead sea) را نام برد

حوضه های نیمه محدود (semi – restricted basins)

با ارتباط کم با آبهای آزاد،که در آن چرخش آب ورودی از دریای آزاد به داخل حوضه، فقط در سطوح بالای آب ایجاد می شود شرایط احیایی در لایه های زیرین مهیا می شود. از مثال های این نوع حوضه ها می توان دریای سیاه و بالتیک را نام برد. حوضه های نامحدوددر حوضه هایی که ارتباط آنها با آب های آزاد محدود نیست آب های ورودی در اثر تبخیر، شورتر و سنگین تر میشوند. به خوبی عمق حوضه را در نوردیده و شرایط اکسیدان را برای آن فراهم می کنند از مثال های کنونی این نوع که سرشار از آب اکسیژن کربن مواد آلی رسوب و..هستند حوضه ها میتوان خلیج فارس (Persian Gulf)، مدیترانه و دریای سرخ را نام برد حوضه های عمیق و بسته اقیانوسی، شرایط احیایی در بعضی از مناطق اقیانوسی که به  دور از مناطق قطبی و جریان های غنی از اکسیژن هستند، ایجاد می شود به عنوان مثال می توان شمال اقیانوس هند و شمال شرق اقیانوس آرام را نام برد بصورت کلی رسوبی قادر به تولید نفت و گاز است که دارای حداقلی از مقدار کل کربن آلى (Total Organic CarbonTOC) باشد این حداقل برای سنگ های کربناته و . تخریبی متفاوت است.

مقالات مرتبط